Friday, January 13, 2012

LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari


LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006
privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 24 octombrie 2006
Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Soldatii şi gradatii voluntari constituie un corp distinct de
personal militar, recrutat pe baza de voluntariat şi situat la baza
ierarhiei militare.
(2) Soldatii şi gradatii voluntari sunt angajati pe baza unui
contract în functii prevãzute în acest scop în statele de organizare a
unitãtilor militare, pe o perioada determinata, în functie de nivelul
de pregãtire, starea de sãnãtate şi aptitudinile acestora pentru
îndeplinirea îndatoririlor militare.
ART. 2
(1) Soldatii şi gradatii voluntari sunt selectionati, pentru
încheierea primului contract în aceasta calitate, din rândul
cetãtenilor romani, bãrbati şi femei, cu domiciliul în tara.
(2) Limitele de varsta, modul de selectionare, instruire,
specialitatile militare şi functiile în care aceştia vor fi angajati,
precum şi modul detinere a evidentei acestora se stabilesc prin ordin
al ministrului apãrãrii.
ART. 3
(1) Gradele militare ale soldatilor şi gradatilor voluntari, în
ordinea lor ierarhica, sunt: soldat, fruntas, caporal.
(2) Gradele militare se acorda în ordinea prevãzutã la alin. (1),
indiferent dacã gradatii voluntari au detinut, în calitate de
rezervişti, grade superioare.
(3) Dobândirea calitãtii de soldat voluntar este conditionatã de
acordul scris al celor în cauza privind renuntarea la gradele
dobândite anterior şi detinute ca rezervist.
(4) În perioada în care soldatii şi gradatii voluntari sunt în
activitate, aceştia sunt incluşi în planurile de mobilizare.
ART. 4
Soldatii şi gradatii voluntari nu pot pierde gradul obtinut decât în
cazurile şi conditiile prevãzute de lege.
CAP. II
Îndatoririle şi drepturile soldatilor şi gradatilor voluntari
SEC IUNEA 1
Îndatoririle soldatilor şi gradatilor voluntari
ART. 5
Soldatii şi gradatii voluntari au urmãtoarele îndatoriri principale:
a) sa fie devotati poporului roman, statului roman şi institutiei
unde isi desfãşoarã activitatea;
b) sa îndeplineascã cu loialitate şi profesionalism misiunile
primite, atât pe teritoriul statului roman, cat şi în afarã acestuia,
dacã este nevoie, chiar cu pretul vietii;
c) sa respecte şi sa apere valorile democratiei constitutionale;
d) sa respecte jurãmântul militar, prevederile regulamentelor
militare şi sa execute întocmai şi la timp ordinele comandantilor şi
sefilor. Soldatilor şi gradatilor voluntari nu li se poate ordonã şi
le este interzis, în orice situatie, sa execute acte contrare legii,
obiceiurilor rãzboiului şi conventiilor internationale la care România
este parte. Neexecutarea ordinelor în aceste conditii nu atrage
rãspunderea juridicã a soldatilor şi gradatilor voluntari;
e) sa participe neconditionat la misiuni internationale, în functie
de cerintele Ministerului Apãrãrii;
f) sa pretuiasca onoarea şi traditiile de lupta ale Armatei
României, ale armei şi unitãtii din care fac parte, precum şi
demnitatea gradului şi a uniformei militare pe care le poarta;
g) sa-şi perfectioneze pregãtirea profesionalã, sa se instruiascã
temeinic, sa pregãteascã subordonatii şi sa apere drepturile acestora;
h) sa actioneze pentru întretinerea regulamentara şi mentinerea în
stare de operativitate a tehnicii şi a armamentului şi pentru
folosirea şi administrarea eficienta a bunurilor din dotare;
i) sa pãstreze cu stricte e secretul de stat şi de serviciu, precum
şi caracterul confidential al activitãtilor şi informatiilor pe care
le detin.
ART. 6
Pentru a fi asigurati şi a beneficia de prestatii în sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, în sistemul
asigurãrilor sociale de sãnãtate şi în sistemul asigurãrilor pentru
şomaj, soldatilor şi gradatilor voluntari li se retin şi li se vireazã
contributiile sociale în cuantumurile şi în conditiile prevãzute de
legislatia privind aceste sisteme de asigurãri.
ART. 7
(1) Soldatii şi gradatii voluntari rãspund penal, contraventional,
material şi disciplinar, dupã caz, în aceleaşi conditii prevãzute de
lege pentru cadrele militare în activitate.
(2) Nu constituie infractiune îndeplinirea oricãrui act ordonat de
comandant sau alta autoritate legitima, dacã ordinul este dat în forma
prevãzutã de lege şi nu este, în mod vadit, ilegal.
(3) Despre neexecutarea ordinului vadit ilegal sau a celui contrar
legii, obiceiurilor rãzboiului şi conventiilor internationale la care
România este parte, soldatii şi gradatii voluntari au obligatia sa
informeze, potrivit regulamentelor militare, şeful imediat superior
celui care a dat ordinul.
SEC IUNEA a 2-a
Drepturile soldatilor şi gradatilor voluntari
ART. 8
(1) Soldatii şi gradatii voluntari au dreptul la:
a) solda lunarã, ale carei elemente componente şi cuantumuri se
stabilesc potrivit legii, precum şi alte drepturi bãneşti în
conformitate cu reglementãrile în vigoare;
b) echipament şi hrana gratuite, în conditiile legii;
c) asistenta medicalã şi medicamente gratuite, în conditiile plãtii
contributiei la Fondul national unic de asigurãri sociale de sãnãtate;
d) documente militare de transport gratuit pentru efectuarea
concediului de odihna sau în cazul mutãrii dintr-o garnizoana în alta,
în conditiile prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru
subofiteri.
(2) Soldatii şi gradatii voluntari pot beneficia, în conditiile
stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii, de:
a) compensatie lunarã pentru chirie, în cuantum de pana la 50% din
solda lunarã;
b) locuinta de interventie, cu scutire de la plata chiriei;
c) produse de informare publica interna, în mod gratuit.
(3) Soldatilor şi gradatilor voluntari li se vor asigura conditii şi
dotãri igienico-sanitare adecvate.
ART. 9
Soldatii şi gradatii voluntari au dreptul sa urmeze, în conditiile
legii, orice forma de perfectionare a pregãtirii apartinând
învãtãmântului militar sau civil.
ART. 10
(1) Soldatii şi gradatii voluntari pot fi trimişi la studii în tara
şi în strãinãtate, conform ordinului ministrului apãrãrii.
(2) Selectionarea soldatilor şi gradatilor voluntari, în vederea
trimiterii la studii în tara şi în strãinãtate, se face pe baza de
concurs.
(3) Soldatii şi gradatii voluntari care sunt trimişi sa urmeze forme
de pregãtire cu o durata mai mare de 90 de zile sunt obligati sa se
angajeze în scris ca vor lucra în armata cel pu in 2 ani de la
absolvirea acestora.
(4) În cazul nerespectãrii angajamentului prevãzut la alin. (3),
soldatii şi gradatii voluntari sunt obligati sa restituie Ministerului
Apãrãrii contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare,
calculatã în conditiile legii aplicabile cadrelor militare în
activitate.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica şi în cazul în care soldatii şi
gradatii voluntari care au urmat o forma de perfectionare în
conditiile alin. (1) nu au absolvit-o din vina lor.
(6) Prevederile alin. (4) nu se aplica în cazul în care soldatilor
şi gradatilor voluntari li se reziliazã contractul din motive
neimputabile acestora ori înceteazã din motive de boala sau
incapacitate temporarã de munca, precum şi ca urmare a acordãrii
concediului pentru sarcina şi lauzie şi a concediului pentru creşterea
sau îngrijirea copilului, acordate în conditiile legii.
(7) Soldatilor şi gradatilor voluntari, care au absolvit forme de
pregãtire în strãinãtate, li se echivaleaza, în conditiile legii,
diplomele dobândite.
ART. 11
(1) Soldatii şi gradatii voluntari reprezintã principala resursa
pentru formarea subofiterilor, în condi iile prevãzute de lege.
(2) Soldatii şi gradatii voluntari, indiferent de gradul pe care îl
au, pot fi selectionati pentru a urma cursul de baza pentru formarea
deprinderilor de comanda.
(3) Limitele de varsta a soldatilor şi gradatilor voluntari
prevãzuti la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului
apãrãrii.
ART. 12
(1) Soldatii şi gradatii voluntari au dreptul, în timp de pace, la
un concediu de odihna anual de 32 de zile calendaristice, cei cu o
vechime în serviciu şi în munca de pana la 10 ani, şi de 38 de zile
calendaristice, cei cu o vechime în serviciu şi în munca mai mare de
10 ani.
(2) Soldatilor şi gradatilor voluntari cãrora le expira contractul
în cursul anului, precum şi celor nou-angajati li se stabileşte durata
concediului de odihna pe anul respectiv proportional cu perioada
lucrata pana la data expirãrii contractului, respectiv pana la
sfârşitul anului calendaristic pentru cei nou-angajati, şi în raport
cu vechimea în serviciu şi în munca.
(3) Vechimea în serviciu şi în munca, luatã în considerare pentru
determinarea duratei concediului de odihna, este cea pe care o
împlineşte cel în cauza în cursul anului calendaristic în care i se
acorda concediul.
ART. 13
Soldatii şi gradatii voluntari beneficiazã de concediu de studii şi
de concediu de odihna suplimentar pentru activitãti în locuri de munca
cu conditii deosebite - vãtãmãtoare, grele sau periculoase, în
aceleaşi conditii ca şi cadrele militare în activitate.
ART. 14
(1) Regulile privind acordarea concediului de odihna sunt cele care
se aplica, potrivit legii, cadrelor militare în activitate.
(2) Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este
permisã numai în cazul încetãrii raportului de serviciu.
ART. 15
(1) Soldatii şi gradatii voluntari beneficiazã de concedii medicale
plãtite, în conditiile stabilite de lege.
(2) Soldatii şi gradatii voluntari au dreptul la concediu şi
indemnizatie pentru creşterea sau îngrijirea copilului, pe durata
contractului aflat în derulare, în conditiile stabilite prin ordin al
ministrului apãrãrii, pe baza dispozitiilor legale prevãzute în
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.
(3) Femeile, soldati şi gradati voluntari, care sunt gravide, lauze
sau alapteaza beneficiazã de drepturile prevãzute de lege.
ART. 16
(1) Pentru rezolvarea unor probleme personale sau familiale
deosebite, soldatilor şi gradatilor voluntari li se pot acorda învoiri
şi permisii.
(2) Durata invoirilor şi permisiilor, precum şi comandantii care au
dreptul sa le aprobe se stabilesc prin regulamente militare.
ART. 17
(1) La declararea mobilizãrii sau a stãrii de rãzboi, precum şi în
alte situatii deosebite, stabilite de ministrul apãrãrii, concediile
de odihna, concediile de odihna suplimentare, concediile de studii,
invoirile şi permisiile se întrerup, soldatii şi gradatii voluntari
fiind obligati sa se prezinte imediat la unitãtile militare de care
apartin.
(2) Soldatii şi gradatii voluntari, bãrbati, aflati în concediu
pentru creşterea sau îngrijirea copilului se prezintã la unitãtile
militare de care apar in în situatiile prevãzute la alin. (1).
(3) Pe durata mobilizãrii, a stãrii de rãzboi sau a situatiilor
deosebite prevãzute la alin. (1), soldatilor şi gradatilor voluntari
li se pot acorda permisii şi concedii potrivit ordinului ministrului
apãrãrii.
ART. 18
(1) Vechimea în serviciu în calitate de soldat sau gradat voluntar
este consideratã stagiu de cotizare şi se ia în calcul la stabilirea
pensiei şi a altor drepturi de asigurãri sociale, potrivit legislatiei
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri
sociale.
(2) Soldatii şi gradatii voluntari beneficiazã de încadrarea în
conditii deosebite, speciale şi alte conditii a activitãtii pe care o
desfãşoarã sau a locului de munca unde lucreazã, conform legislatiei
aplicabile cadrelor militare în activitate.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Apãrãrii
încheie un protocol cu Ministerul Muncii, Solidaritãtii Sociale şi
Familiei.
ART. 19
(1) Soldatii şi gradatii voluntari care au fost trecuti în rezerva
sau scoşi din evidentele militare în baza prevederilor art. 45 alin.
(1) lit. a)-e), g), h) şi m) beneficiazã de indemnizatie de şomaj, în
conditiile prevãzute de legislatia în vigoare.
(2) Soldatii şi gradatii voluntari trecuti în rezerva sau scoşi din
evidentele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) şi
d) sunt trimişi la medicii experti ai asigurãrilor sociale de la
cabinetul de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãtii de munca,
ce decid încadrarea sau neincadrarea într-un grad de invaliditate.
(3) Soldatii şi gradatii voluntari încadrati într-un grad de
invaliditate, potrivit prevederilor legale, beneficiazã de pensie de
invaliditate şi de celelalte drepturi prevãzute în legislatia privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.
ART. 20
(1) Soldatii şi gradatii voluntari sau urmaşii acestora, dupã caz,
beneficiazã de despãgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de
deces produse ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe
sau alte asemenea evenimente intervenite din cauza îndeplinirii
îndatoririlor militare, în conditiile stabilite de lege pentru cadrele
militare în activitate. Despãgubirile se suporta din bugetul
Ministerului Apãrãrii.
(2) Cuantumul despãgubirilor prevãzute la alin. (1) se stabileşte
prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 21
Soldatii şi gradatii voluntari care participa la îndeplinirea unor
misiuni în afarã teritoriului statului roman beneficiazã de asigurãri
de viata şi de sãnãtate, potrivit reglementãrilor în vigoare şi
ordinului ministrului apãrãrii.
ART. 22
Soldatii şi gradatii voluntari care au fost trecuti în rezerva sau
scoşi din evidentele militare, cu exceptia celor ale cãror contracte
se reziliazã în urma demisiei sau pentru motive imputabile acestora,
beneficiazã de mãsuri de reconversie profesionalã, în conditiile
stabilite pentru cadrele militare în activitate.
ART. 23
(1) Angajatorii care încadreazã în munca pe durata nedeterminatã
soldati sau gradati voluntari disponibilizati, din rândul celor
prevãzuti la art. 22, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru
fiecare persoana angajata din aceasta categorie, o suma egala cu un
salariu de baza minim brut pe tara în vigoare şi contributia la
bugetul asigurãrilor de şomaj datoratã de angajator, aferentã
acestuia, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de
serviciu cel putin 3 ani.
(2) Drepturile prevãzute la alin. (1) se suporta din bugetul
asigurãrilor pentru şomaj.
(3) Angajatorii care înceteazã raporturile de munca sau de serviciu
ale persoanelor prevãzute la alin. (1), anterior termenului de 3 ani,
sunt obligati sa restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea
fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele
încasate pentru fiecare persoana plus dobanda de referinta a Bãncii
Nationale a României, în vigoare la data încetãrii raporturilor de
munca sau de serviciu, dacã încetarea acestora a avut loc din
urmãtoarele motive:
a) încetarea raportului de munca în temeiul art. 55 lit. b), art. 56
lit. c), e) şi f) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 lit. b), art.
84^1 alin. (1) lit. e) şi art. 84^2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.
(4) Angajatorii care beneficiazã de prevederile alin. (1) şi (2) nu
pot beneficia, pentru persoanele încadrate în munca în conditiile
alin. (1), şi de subventiile prevãzute de legislatia privind sistemul
asigurãrilor pentru şomaj.
(5) Drepturile prevãzute la alin. (1) nu se acorda pe perioadele în
care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate.
ART. 24
Soldatii sau gradatii voluntari şi familiile acestora pot folosi, în
conditiile stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii pentru cadrele
militare, facilitãtile de recuperare, cãminele militare de garnizoana
şi de unitate şi amenajãrile sportive şi recreative aflate în
proprietatea sau administrarea Ministerului Apãrãrii.
ART. 25
Soldatilor şi gradatilor voluntari le este interzisã sau restrânsã
exercitarea unor drepturi şi libertãti, în condiliile stabilite de
lege pentru cadrele militare în activitate.
SEC IUNEA a 3-a
Recompensele şi sanctiunile soldatilor şi gradatilor voluntari
ART. 26
(1) Pentru servicii exceptionale aduse statului şi poporului roman,
pentru acte de eroism sãvârşite pe timpul îndeplinirii îndatoririlor
militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldatilor şi
gradatilor voluntari le pot fi conferite, în conditiile legii,
decoratii.
(2) Soldatii şi gradatii voluntari pot primi decoratii şi de la
autoritãtile publice ale altor state partenere sau organizatii sub
egida cãrora participa la misiuni internationale la care România ia
parte, conform tratatelor încheiate.
ART. 27
Pentru îndeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, soldatilor
şi gradatilor voluntari li se pot acorda recompense morale şi
materiale, stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii.
ART. 28
Pentru abateri de la disciplina militarã, neîndeplinirea
îndatoririlor, încãlcarea normelor de conduita militarã, a regulilor
de convietuire socialã, soldatilor şi gradatilor voluntari li se pot
aplica urmãtoarele sanctiuni disciplinare:
a) avertisment;
b) mustrare scrisã;
c) diminuarea soldei lunare cu 5% pana la 20%, pe o perioada de la o
luna la 3 luni;
d) amânarea promovãrii în grad, pe o perioada de la unu la 2 ani;
e) desfacerea disciplinarã a contractului.
ART. 29
(1) Decizia privind aplicarea sanctiunilor disciplinare se ia în
termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la luarea la
cunostinta despre comiterea abaterilor.
(2) Sanctiunile disciplinare se executa în termen de cel mult 30 de
zile calendaristice de la comunicarea deciziei prevãzute la alin. (1).
(3) Abaterile disciplinare se sanctioneazã numai dacã s-a luat la
cunostinta despre acestea în termen de 6 luni de la sãvârşire.
ART. 30
(1) Sub sanctiunea nulitãtii absolute, nicio mãsura dintre cele
prevãzute la art. 28, cu exceptia avertismentului, nu poate fi dispusã
mai înainte de efectuarea cercetãrii prealabile de cãtre comisii, a
cãror organizare şi functionare se stabilesc prin ordin al ministrului
apãrãrii.
(2) Abaterile de la disciplina militarã pentru care soldatii şi
gradatii voluntari pot fi sanctionati disciplinar sunt stabilite prin
ordin al ministrului apãrãrii.
CAP. III
Selectionarea, formarea şi admiterea în corpul soldatilor şi
gradatilor voluntari
ART. 31
(1) Cetãtenii romani, bãrbati şi femei, care au fost selectionati,
pe baza cererii lor, sa devinã soldati voluntari, în functie de
aptitudini, pot urma un program de instruire structurat pe doua
module:
a) modulul instruirii individuale;
b) modulul perfectionãrii instruirii de specialitate.
(2) Cetãtenii romani care, pana la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi, au îndeplinit serviciul militar ca militari în termen
sau militari cu termen redus, au o vechime în activitate de cel putin
un an în gradul de soldat sau gradat voluntar ori soldat şi gradat
rezervist voluntar, au fost elevi sau studenti, cel putin un an, în
institutiile de învãtãmânt din sistemul de apãrare şi securitate
nationala, cu exceptia elevilor liceelor şi colegiilor militare,
precum şi cei care detin, în calitate de rezervişti, grade superioare
celor prevãzuti la art. 3 alin. (1) şi au fost selectionati, pe baza
cererii lor, pentru încadrarea ca soldati şi gradati voluntari urmeazã
în cadrul programului de instruire numai modulul perfectionãrii
instruirii de specialitate.
(3) De prevederile alin. (2) beneficiazã şi militarii în termen şi
militarii cu termen redus, încorporati în seriile februarie şi iunie
2006.
(4) Planificarea, organizarea, desfãşurarea, precum şi durata
pregãtirii militarilor voluntari prevãzuti la alin. (1) se stabilesc
prin ordin al ministrului apãrãrii.
(5) În perioada programului de instruire prevãzut la alin. (1) lit.
a), cetãtenii romani au calitatea de soldat voluntar şi beneficiazã
gratuit de hrana, echipament şi materiale de întretinere. în aceasta
perioada beneficiazã de o indemnizatie lunarã egala cu 50% din solda
de functie şi solda de grad a unui soldat voluntar.
(6) La încheierea modulului de instruire prevãzut la alin. (1) lit.
a), soldatii voluntari depun jurãmântul militar prevãzut de lege.
ART. 32
(1) Cetãtenii romani care urmeazã sa devinã soldati voluntari în
conditiile prevãzute la art. 31, în functie de aptitudini, pot semna
angajamente sau contracte cu Ministerul Apãrãrii, dupã cum urmeazã:
a) la selectionare, un angajament pentru efectuarea modulului
instruirii individuale, cu exceptia celor prevãzuti la art. 31 alin.
(2) şi (3);
b) la începerea modulului perfectionãrii instruirii de specialitate,
un contract pentru efectuarea acestuia;
c) dupã încheierea modulelor prevãzute la art. 31 alin. (1) lit. a)
şi b), un prim contract, cu durata de 4 ani.
(2) Forma şi continutul-tip ale angajamentului şi contractelor
prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului
apãrãrii.
(3) În cazul întreruperii înainte de termen a angajamentului şi
contractelor prevãzute la alin. (1), soldatii şi gradatii voluntari
sunt obligati sa restituie Ministerului Apãrãrii contravaloarea
cheltuielilor efectuate pe timpul programului de instruire, calculatã
în conditiile legii aplicabile cadrelor militare în activitate.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica în cazul în care soldatii sau
gradatii voluntari întrerup angajamentul sau contractele din vina lor.
(5) Prevederile alin. (3) nu se aplica în cazul în care soldatilor
sau gradatilor voluntari li se întrerupe angajamentul sau contractele
din motive neimputabile lor.
ART. 33
(1) Cetãtenii romani prevãzuti la art. 31 care, pe parcursul
programului de instruire, renunta la cariera de soldat sau gradat
voluntar şi pãrãsesc institutia militarã suporta contravaloarea
cheltuielilor aferente perioadei de pregãtire.
(2) Metodologia de determinare a cheltuielilor prevãzute la alin.
(1) se stabileşte prin ordin al ministrului apãrãrii.
ART. 34
La începerea modulului perfectionãrii instruirii de specialitate,
cetãtenii romani prevãzuti la art. 31 alin. (1)-(3), declarati
promovati, sunt numiti în functii corespunzãtoare de soldati
voluntari.
CAP. IV
Cariera şi trecerea în rezerva a soldatilor şi gradatilor voluntari
ART. 35
(1) La expirarea primului contract de 4 ani, soldatii şi gradatii
voluntari prevãzuti la art. 34 pot încheia, succesiv, noi contracte,
cu durata de la 2 la 3 ani fiecare.
(2) Limita maxima de varsta pana la care soldatii sau gradatii
voluntari pot fi mentinuti în activitate se stabileşte prin ordin al
ministrului apãrãrii, dar nu poate depãşi 40 de ani.
ART. 36
În vederea încheierii contractelor prevãzute la art. 32 şi 35,
ministrul apãrãrii deleagã competenta comandantilor şi sefilor
unitãtilor militare angajatoare.
ART. 37
(1) Contractul poate fi modificat numai cu acordul pãrtilor, cu
exceptiile prevãzute de prezenta lege.
(2) Modificarea contractului poate consta în modificarea duratei
acestuia, locului şi felului muncii, conditiilor de munca, soldei
lunare, timpului de munca şi de odihna.
ART. 38
Forma şi continutul-tip ale contractului încheiat dupã expirarea
primului contract de 4 ani sunt stabilite prin ordin al ministrului
apãrãrii.
ART. 39
(1) Detasarea soldatilor şi gradatilor voluntari se face în
conditiile aprobate prin ordin al ministrului apãrãrii.
(2) Durata detaşãrii este de maximum 6 luni într-un an calendaristic
şi se poate prelungi, cu acordul scris al structurilor implicate, cu
încã 6 luni.
(3) Soldatii şi gradatii voluntari trimişi în misiune permanenta în
strãinãtate încheie noi contracte la numirea în functie pentru o
perioada egala cu durata mandatului la post.
(4) Contractul prevãzut la alin. (3) este semnat, în calitate de
delegat al Ministerului Apãrãrii, de şeful unei directii din Statul
Major General, care se stabileşte prin ordin al ministrului apãrãrii.
(5) Cu 6 luni înainte de încheierea misiunii permanente în
strãinãtate, soldatii şi gradatii voluntari isi exprima, prin raport,
optiunea de a relua activitatea în unitãti ale Ministerului Apãrãrii.
(6) Ocuparea unui post în alta unitate militarã de cãtre soldatii şi
gradatii voluntari prevãzuti la alin. (5) se face în conditiile
prevãzute la art. 35 alin. (1).
ART. 40
(1) Soldatii şi gradatii voluntari pot fi mutati, în interesul
serviciului, dintr-o unitate militarã în alta, în aceleaşi conditii ca
şi subofiterii în activitate.
(2) Cuantumul indemnizatiei la care are dreptul soldatul sau
gradatul voluntar mutat în interesul serviciului este cel prevãzut de
lege pentru subofiterii în activitate.
(3) Soldatii şi gradatii voluntari pot fi mutati şi la cerere, dacã
au cel putin un an vechime în functia pe care sunt încadrati.
ART. 41
(1) Promovarea în grad a soldatilor şi fruntasilor voluntari care
îndeplinesc toate conditiile stabilite prin ordin al ministrului
apãrãrii se face prin ordinul comandantilor care au competente în
acest sens.
(2) Criteriile generale de promovare sunt:
a) performantele dovedite pe timpul îndeplinirii atributiilor
functionale, rezultate din documentele de apreciere;
b) stagiul minim în grad;
c) nivelul de pregãtire.
(3) În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în
gradul urmãtor a soldatilor şi gradatilor voluntari în activitate se
stabileşte astfel:
a) soldat: un an;
b) fruntas: 2 ani.
ART. 42
Numirea soldatilor şi gradatilor voluntari în functii superioare se
poate face numai în situatia în care aceştia îndeplinesc conditiile
pentru a fi promovati în grad, odatã cu numirea în functii.
ART. 43
(1) Aprecierea de serviciu a soldatilor şi gradatilor voluntari se
efectueazã anual, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului
apãrãrii, care include şi criteriile de evaluare.
(2) Aprecierea de serviciu constituie documentul de baza pentru
selectia, promovarea în grad şi evolutia în cariera a soldatilor şi
gradatilor voluntari.
ART. 44
Trecerea soldatilor şi gradatilor voluntari dintr-o arma sau
specialitate în alta se poate efectua, în raport cu nevoile
Ministerului Apãrãrii, dupã obtinerea unei specialitãti militare
corespunzãtoare, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului
apãrãrii.
ART. 45
(1) Soldatilor şi gradatilor voluntari le înceteazã contractul şi
sunt trecuti în rezerva sau scoşi din evidentele militare, dupã caz,
în urmãtoarele situatii:
a) la împlinirea limitei de varsta în serviciu, stabilitã prin ordin
al ministrului apãrãrii;
b) la expirarea termenului contractului, în situatia în care nu sunt
posibilitãti de reinnoire din cauza reducerii functiilor ca urmare a
desfiintãrii, restructurãrii sau a dislocarii unitãtii;
c) când sunt clasati "inapt pentru serviciul militar" de cãtre
comisiile de expertiza medico-militarã;
d) când sunt clasati "apt limitat" de comisiile prevãzute la lit.
c);
e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apãrãrii;
f) înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul
ambelor pãrti;
g) la expirarea termenului contractului, în situatia în care una
dintre pãrti nu mai opteazã pentru reînnoirea contractului;
h) când nu mai îndeplinesc criteriile specifice, stabilite prin
ordin al ministrului apãrãrii, pentru ocuparea functiei;
i) prin demisie;
j) ca urmare a aplicãrii sanctiunii disciplinare prevãzute la art.
28 lit. e), când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor
militare sau de la alte dispozitii legale;
k) când sunt condamnati prin hotãrâre judecãtoreascã definitiva la
pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi atunci când sunt
condamnati pentru infractiuni sãvârşite cu intentie, fãrã a fi privati
de libertate;
l) când sunt condamnati prin hotãrâre judecãtoreascã definitiva,
pentru o infractiune sãvârşitã din culpa, fãrã a fi privati de
libertate;
m) la data retragerii motivate a avizului de securitate specific
clasei sau nivelului de secretizare a informatiilor la care urmeazã sa
aibã acces, de cãtre autoritãtile competente;
n) în caz de deces.
(2) Trecerea în rezerva sau scoaterea din evidentele militare se
face din oficiu în situatiile prevãzute la alin. (1) lit. a)-d), g),
k), m) şi n), iar în celelalte situatii, la propunerea comandantilor
sau sefilor directi, înaintatã ierarhic.
(3) Trecerea în rezerva a soldatilor şi gradatilor voluntari se
comunica acestora şi în scris printr-o trimitere de corespondenta
recomandatã.
ART. 46
Pe timpul stãrii de urgenta, al stãrii de asediu, mobilizãrii şi al
stãrii de rãzboi, precum şi pe timpul pregãtirii şi executãrii
misiunilor în afarã teritoriului statului national, soldatii şi
gradatii voluntari nu pot fi trecuti în rezerva sau scoşi din evidenta
militarã ca urmare a prezentãrii demisiei.
ART. 47
(1) Soldatii şi gradatii voluntari asupra cãrora s-a dispus
începerea urmãririi penale sau care se afla în curs de judecata într-
un proces penal, aflati în stare de libertate, sunt puşi la
dispozitie.
(2) Soldatii şi gradatii voluntari puşi la dispozitie îndeplinesc
atributiile stabilite de comandantii unitãtilor din care fac parte şi
beneficiazã de drepturi bãneşti, în conditii similare reglementãrilor
pentru cadrele militare în activitate, aflate în aceeaşi situatie.
ART. 48
(1) Soldatii şi gradatii voluntari asupra cãrora s-a dispus
începerea urmãririi penale sau se afla în curs de judecata într-un
proces penal, dacã se afla în stare de arest, se suspenda din functie.
(2) Soldatii şi gradatii voluntari suspendati din functie nu
beneficiazã de niciun drept de la Ministerul Apãrãrii.
(3) Soldatii şi gradatii voluntari condamnati prin hotãrâre
judecãtoreascã definitiva, care anterior au fost suspendati din
functie, sunt trecuti în rezerva sau sunt scoşi din evidentele
militare începând cu data suspendãrii.
(4) Parchetele sau instantele care dispun începerea urmãririi
penale, respectiv încep judecarea soldatilor şi gradatilor voluntari,
au obligatia de a înştiinta imediat Ministerul Apãrãrii.
ART. 49
(1) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmãrire penalã ori
achitarea, soldatii şi gradatii voluntari sunt repuşi în toate
drepturile avute la data suspendãrii din functie, respectiv a punerii
la dispozitie. Drepturile se calculeazã în raport cu elementele soldei
lunare în vigoare la data respectiva.
(2) În cazul încetãrii urmãririi penale ori a procesului penal se
poate dispune repunerea în drepturi sau trecerea în rezerva ori
scoaterea din evidentele militare de cãtre comandantii stabiliti prin
ordin al ministrului apãrãrii, la propunerea comisiei prevãzute la
art. 30 alin. (1).
ART. 50
(1) Soldatii şi gradatii voluntari nu pot fi trecuti în rezerva sau
scoşi din evidentele militare din motivele prevãzute la art. 45 alin.
(1) lit. e) în perioada în care se afla în incapacitate temporarã de
munca stabilitã prin actele prevãzute de lege, pe durata carantinei
ori pe durata efectuãrii concediului de odihna.
(2) Femeile soldati şi gradati voluntari nu pot fi trecute în
rezerva pe durata concediului de maternitate ori a concediului de risc
maternal.
(3) Soldatii şi gradatii voluntari nu pot fi trecuti în rezerva pe
durata concediului pentru creşterea copilului în varsta de pana la 2
ani sau, în cazul copilului cu handicap, pana la împlinirea vârstei de
3 ani ori pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în
varsta de pana la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru
afectiuni intercurente, pana la împlinirea vârstei de 18 ani.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica numai pana la expirarea
duratei pentru care a fost încheiat contractul.
(5) În situatia în care, potrivit legislatiei aplicabile
personalului bugetar, contractele pot fi suspendate, este permisã
înlocuirea soldatilor sau gradatilor voluntari în cauza prin
încheierea unui contract cu durata determinata pana la revenirea la
post a titularului.
CAP. V
Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari
ART. 51
(1) Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari sunt cetãteni romani
care consimt, pe baza unui contract încheiat cu unitãtile militare, pe
durata determinata, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului
apãrãrii nationale, sa îndeplineascã functii militare în structurile
fortelor destinate apãrãrii.
(2) Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari, cu exceptia celor
proveniti din rândul soldatilor şi gradatilor voluntari, sunt
selectionati pentru încheierea primului contract în aceasta calitate
din rândul bãrbatilor şi femeilor, cu varsta prevãzutã la art. 2 alin.
(2). Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari pot fi încadrati, la
cerere, în functie de nevoile Ministerului Apãrãrii, ca soldati şi
gradati voluntari în activitate.
(3) La încheierea contractului, soldatii şi gradatii rezervişti
voluntari trebuie sa îndeplineascã aceleaşi conditii ca şi soldatii şi
gradatii voluntari.
(4) Modul de selectionare, instruire şi folosire a soldatilor şi
gradatilor rezervişti voluntari, specialitatile şi functiile în care
aceştia vor fi angajati, precum şi limitele de varsta pana la care pot
încheia contracte cu Ministerul Apãrãrii se stabilesc prin ordin al
ministrului apãrãrii.
(5) Durata primului contract ca rezervist voluntar este de 5 ani şi
se poate prelungi prin contracte succesive cu durata de la 2 la 3 ani.
ART. 52
Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari provin din:
a) cetãtenii romani care au îndeplinit serviciul militar activ şi
întrunesc conditiile mentinerii în evidentele militare;
b) soldatii şi gradatii voluntari trecuti în rezerva;
c) cetãtenii romani care nu au îndeplinit serviciul militar activ,
dar consimt sa devinã rezervişti voluntari.
ART. 53
(1) Cetãtenii romani care opteazã sa devinã soldati şi gradati
rezervişti, dar care nu au îndeplinit serviciul militar activ, executa
o instruire cu durata de 4 luni, dupã care depun jurãmântul militar şi
încheie un contract ca rezervist voluntar.
(2) Pe timpul pregãtirii cu durata de 4 luni, aceştia beneficiazã
gratuit de hrana, echipament şi materiale de întretinere. în aceasta
perioada beneficiazã de o indemnizatie lunarã egala cu 50% din solda
de functie şi solda de grad a unui soldat voluntar.
(3) Toti rezervistii voluntari executa pregãtirea în unitatea la
care sunt încadrati în plan, doua zile lunar în timpul liber şi 5 zile
calendaristice lucrãtoare, consecutive anual.
ART. 54
(1) Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari care, pe parcursul
perioadei de instruire de 4 luni, renunta la aceasta activitate din
motive imputabile lor, restituie contravaloarea cheltuielilor
efectuate cu instruirea, proportional cu timpul de pregãtire parcurs.
(2) Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari care refuza sa
desfãşoare activitatea ca rezervist voluntar, pentru o perioada de 5
ani, restituie integral contravaloarea cheltuielilor efectuate cu
instruirea lor.
ART. 55
Pe durata contractului, soldatii şi gradatii rezervişti voluntari
sunt obligati sa îndeplineascã îndatoririle prevãzute la art. 5.
ART. 56
(1) Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari, în perioadele în care
executa instruirea şi pe durata participãrii la pregãtire ori la
misiuni în unitãtile în ale cãror planuri sunt încadrati, beneficiazã
de urmãtoarele drepturi şi facilitãti:
a) drepturi bãneşti, de echipare şi de hrana, similare cu cele ale
soldatilor şi gradatilor voluntari în activitate;
b) prima de fidelitate egala cu solda lunarã corespunzãtoare
functiei şi gradului soldatilor şi gradatilor voluntari în activitate,
acordatã o singura data la semnarea fiecãrui contract încheiat în
conditiile prevãzute la art. 51 alin. (5);
c) mãsuri de protectie socialã, asistenta medicalã şi medicamente,
potrivit normelor stabilite pentru personalul militar în activitate şi
familiile acestora, în cazul suspendãrii raportului de munca sau de
serviciu;
d) bilete de odihna, tratament şi recuperare dupã participarea la
misiuni militare;
e) pensii şi despãgubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca
urmare a unor evenimente produse în timpul şi din cauza activitãtii
militare, în conditiile prevãzute de lege pentru soldatii şi gradatii
voluntari în activitate;
f) recompense prevãzute de regulamentele militare pentru personalul
în activitate;
g) trimiterea la cursuri de specializare, gratuit, în functie de
nevoile unitãtilor militare;
h) plata cheltuielilor de deplasare pe timpul chemãrii de cãtre
unitãtile militare;
i) selectionarea, cu prioritate, în vederea pregãtirii în sistemul
soldatilor şi gradatilor voluntari în activitate şi a formãrii
cadrelor militare în activitate ale armatei.
(2) Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari, în perioadele în care
executa instruirea fãrã suspendarea raporturilor de munca sau de
serviciu, beneficiazã de mãsuri de protectie socialã, asistenta
medicalã şi medicamente potrivit legii.
(3) Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari, în perioadele în care
nu executa instruirea şi nu participa la misiuni în unitãtile în ale
cãror planuri sunt încadrati, beneficiazã de o indemnizatie lunarã
egala cu 10% din solda lunarã corespunzãtoare functiei mentionate în
contractul prevãzut la art. 51 alin. (1) şi gradului pe care îl au.
ART. 57
(1) Raporturile de munca sau raporturile de serviciu, dupã caz, ale
salariatilor care au semnat contracte cu unitãti militare pentru a
îndeplini functii militare în calitate de rezervişti voluntari se
suspenda, în conditiile prevãzute de lege, pe perioada îndeplinirii
îndatoririlor militare care presupun absenta de la locul de munca.
(2) Angajatorul este obligat sa pãstreze locul de munca şi functia
persoanelor aflate în situatia prevãzutã la alin. (1) pe toatã durata
în care isi îndeplinesc îndatoririle militare, ori de câte ori acestea
sunt prevãzute prin contractul semnat cu unitatea militarã.
(3) Suspendarea raporturilor de munca sau a raporturilor de serviciu
ale persoanelor prevãzute la alin. (1) înceteazã de drept la încetarea
situatiei prevãzute la alin. (2).
(4) Raporturile de munca sau raporturile de serviciu ale persoanelor
aflate în situatia prevãzutã la alin. (1) nu pot inceta decât ca
urmare a dizolvãrii operatorilor economici ori a desfiintãrii
institutiilor publice. în aceste situatii, agentiile pentru ocuparea
fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau
Agentia Nationala a Functionarilor Publici vor asigura, cu prioritate,
plasarea celor în cauza în alte locuri de munca şi functii
echivalente, în aceeaşi localitate, potrivit pregãtirii şi capacitãtii
profesionale ori, gratuit, reconversia profesionalã pentru profesiuni
care sunt cerute pe piata fortei de munca.
ART. 58
În baza ordinului de chemare emis de Ministerul Apãrãrii, angajatul
este obligat sa anunte angajatorul despre prezentarea sa la
concentrari de instructie în unitãtile militare cu cel putin 45 de
zile înainte de data prezentãrii la concentrare şi sa-i prezinte
acestuia documentele justificative.
ART. 59
(1) Pentru fiecare angajat chemat la instruire sau concentrare,
angajatorul primeşte o compensatie financiarã standard, compusa, de
regula, din urmãtoarele elemente:
a) compensatie pentru costuri generate de înlocuirea angajatului;
b) compensatie pentru costuri generate de recalificarea
personalului.
(2) Compensatia pentru costurile generate de înlocuirea angajatului
se acorda pentru acoperirea cheltuielilor legate de anuntarea postului
liber şi de organizarea interviului pentru ocuparea acestuia şi/sau
pentru acoperirea pierderilor ca urmare a absentei angajatului, în
cazul când acesta nu este înlocuit, precum şi pentru acoperirea
cheltuielilor suplimentare legate de activitãtile administrative
suportate ca urmare a absentei angajatului.
(3) Compensatia pentru costurile generate de recalificarea
personalului se acorda numai în cazul în care durata concentrarii este
mai mare de 6 luni, pentru acoperirea cheltuielilor legate de
pregãtirea angajatului, în vederea dobândirii standardului de
competenta sau calificare necesar postului în care este încadrat.
(4) Angajatorul poate primi o compensatie financiarã suplimentarã
dacã face dovada ca valoarea totalã a costurilor suportate a depãşit
cu cel putin jumãtate valoarea compensatiei financiare standard.
(5) Fondurile necesare acordãrii compensatiilor prevãzute la acest
articol se asigura din bugetul Ministerului Apãrãrii.
(6) Valorile compensatiei financiare standard şi a compensatiei
financiare suplimentare, precum şi modul de acordare a acestora se
stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 60
(1) Gradele soldatilor şi gradatilor rezervişti voluntari, precum şi
conditiile de acordare a acestora sunt aceleaşi cu cele prevãzute la
art. 3 şi 41.
(2) În raport cu nevoile de încadrare şi optiunile soldatilor şi
gradatilor în rezerva, angajarea acestora ca voluntari se poate face
şi cu grade inferioare celor detinute.
(3) Angajarea în conditiile alin. (2) este conditionatã de acordul
scris al celor în cauza.
ART. 61
La semnarea contractului cu unitãtile militare, respectiv la
încheierea programului de instruire prevãzut la art. 31, soldatii şi
gradatii rezervişti voluntari sunt repartizati în planurile de
mobilizare ale unitãtilor pe care le completeazã.
ART. 62
Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari participa la misiuni în
afarã teritoriului statului roman, altele decât rãzboiul, potrivit
obligatiilor asumate de România prin tratate internationale, în raport
cu nevoile fortelor destinate apãrãrii.
ART. 63
Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari se in în evidenta astfel:
a) clasa I: pana la 35 de ani, inclusiv;
b) clasa a II-a: de la 36 de ani pana la 40 de ani, inclusiv;
c) clasa a III-a: de la 41 de ani pana la 45 de ani, inclusiv.
ART. 64
La instituirea stãrii de urgenta, a stãrii de asediu, precum şi la
declararea mobilizãrii şi a stãrii de rãzboi, soldatii şi gradatii
rezervişti voluntari incluşi în planurile de mobilizare ale unitãtilor
militare sunt considerati concentrati sau mobilizati în conditiile
legii.
ART. 65
Soldatii şi gradatii rezervişti voluntari, concentrati sau
mobilizati, pot rãmâne membri ai partidelor, formatiunilor sau
organizatiilor politice, precum şi ai sindicatelor din care fac parte,
pe durata contractului, dar le este interzisã desfãşurarea în
unitãtile militare a oricãror activitãti cu caracter politic.
ART. 66
Soldatilor şi gradatilor rezervişti voluntari aflati în una dintre
situatiile prevãzute la art. 65 le este restrânsã sau interzisã
exercitarea unor drepturi şi libertãti, în conditiile stabilite de
lege pentru cadrele militare în activitate.
ART. 67
(1) Pentru servicii exceptionale aduse statului şi poporului roman,
pentru acte de eroism sãvârşite pe durata îndeplinirii îndatoririlor
militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldatilor şi
gradatilor rezervişti voluntari le pot fi conferite decoratii, în
conditiile legii, şi distinctii militare onorifice.
(2) Pentru îndeplinirea exemplara a misiunilor şi sarcinilor,
soldatilor şi gradatilor rezervişti voluntari li se pot acorda
recompense morale şi materiale, stabilite prin lege sau prin ordin al
ministrului apãrãrii, dupã caz.
CAP. VI
Dispozitii finale
ART. 68
Calitatea de soldat şi gradat voluntar se dovedeşte prin documentul
de legitimare, stabilit prin ordin al ministrului apãrãrii.
ART. 69
(1) Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi, militarii
în termen şi cu termen redus în activitate pot detine numai gradul de
soldat.
(2) Contractele încheiate în temeiul art. 37 din Legea nr. 46/1996 privind
pregãtirea populatiei pentru apãrare, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, anterior intrãrii în vigoare a prezentei legi, rãmân
valabile în mãsura în care nu contravin prevederilor acesteia.
(3) Contractele aflate în derulare la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi, încheiate cu militarii angajati pe baza de contract,
care au împlinit varsta maxima prevãzutã la art. 35 alin. (2), pot fi
mentinute, în functie de nevoile Ministerului Apãrãrii, pana la
finalizarea acestora.
(4) Militarii angajati pe baza de contract din institutiile cu
atributii în domeniul apãrãrii şi securitãtii nationale, care, la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi, au gradul de sergent, pot fi
trecuti în corpul subofiterilor, în functie de studiile absolvite,
vechimea în munca, posturile de subofiteri disponibile şi rezultatele
obtinute în urma concursului sustinut în acest sens. Sergentii care nu
opteazã pentru trecerea în corpul subofiterilor sau nu sunt declarati
admişi în urma participãrii la concursurile organizate în acest sens
vor fi trecuti în corpul soldatilor şi gradatilor voluntari cu gradul
de caporal.
ART. 70
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica în mod corespunzãtor şi
gradatilor şi soldatilor voluntari din institutiile cu atributii în
domeniul apãrãrii şi securitãtii nationale care, potrivit legii, au în
structurile proprii aceasta categorie de personal militar.
(2) Obligatiile Ministerului Apãrãrii şi competentele ministrului
apãrãrii, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite sau
exercitate, dupã caz, de institutiile prevãzute la alin. (1),
respectiv de conducãtorii acestora, iar cele ale şefului Statului
Major General, de cãtre înlocuitorii lor de drept.
ART. 71
(1) Expresiile "militari angajati pe baza de contract," în cadrul
Ministerului Apãrãrii, "jandarmi angajati cu contract," "soldati şi
gradati profesionisti" şi "politist de frontiera angajat cu contract",
prevãzute de legislatia în vigoare, se înlocuiesc cu expresia "soldati
şi gradati voluntari."
(2) În sensul prezentei legi, familia soldatilor şi gradatilor
voluntari cuprinde sotul sau sotia, copiii şi pãrintii aflati în
întretinerea legalã a acestora.
ART. 72
În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul
Apãrãrii va prezenta propuneri autoritãtilor abilitate, în vederea
adoptãrii actelor normative pentru aplicarea şi executarea acesteia.
ART. 73
Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia
României, republicatã.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Bucureşti, 10 octombrie 2006.
Nr. 384.
---------


0 comentarii:

Post a Comment